Zaštita na radu

Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti, čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unapređuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.
U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) i temeljem ovlaštenja ministarstva ING INSPEKT d.o.o. obavlja sljedeće poslove zaštite na radu:

Izrada normativnih dokumenata iz područja zaštite na radu:

 • Izrada procjene rizika
 • Izrada procjene opasnosti za radna mjesta s računalom
 • Izrada sustava, plana i programa osposobljavanja
 • Izrada pravilnika o zaštiti na radu
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja, s osposobljavanjima za provođenje evakuacije te izvođenje vježbi evakuacije

Ispitivanja:

 • Ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu (mikroklimatski uvjeti, buka, osvjetljenost)
 • Ispitivanja ispravnosti električnih i gromobranskih instalacija
 • Ispitivanja učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih sustava
 • Ispitivanja radne opreme
 • Ispitivanja ispravnosti kotlovskih postrojenja
 • Ispitivanja i izrada dokumentacije za minimalno tehničke uvjete

Osposobljavanja:

 • Osposobljavanja ovlaštenika poslodavca za obavljanje poslova zaštite na radu
 • Osposobljavanja radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje povjerenika djelatnika

Usluge:

 • Vođenje poslova zaštite na radu i zaštite od požara u tvrtkama
 • Pomoć poslodavcima, ovlaštenicima poslodavaca te povjerenicima radnika pri provedbi i unapređivanju stanja zaštite na radu
 • pomoć kod prijave ozljede na radu te izrada godišnjeg izvješća za potrebe poslodavaca
 • rad u odborima za zaštitu na radu kod poslodavaca