Zaštita od požara

Zaštita od požara je skup aktivnosti s ciljem smanjenja rizika nastanka požara te organiziranja brzog i kvalitetnog gašenja požara ukoliko ipak do istog dođe. Kako bi se provele sve preventivne mjere zaštite od požara potrebno je ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara te definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara.
Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) posjedujemo sljedeća ovlaštenja:

 • ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara
 • ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • ovlaštenje Državne uprave za zaštitu i spašavanje za izvođenje programa osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Normativni akti:

 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 • Izrada plana zaštite od požara
 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja

Osposobljavanja:

 • Osposobljavnje radnika za početno gašenje požara
 • Osposobljavanje voditelja evakuacije

Ispitivanja:

 • Ispitivanje ispravnosti otpora izolacije
 • Ispitivanja gromobranske instalacije
 • Ispitivanje ispravnosti hidrantske mreže
 • Ispitivanje sustava vatrodojave i plinodojave
 • Ispitivanje sprinkler instalacije, drencher i instalacije za gašenje požara plinom (npr. FM 200 i sl.)
 • Ispitivanje ispravnosti uređaja za odvod dima i topline
 • Ispitivanje protupožarnih vrata i zaklopki
 • Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i panik rasvjete
 • Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija

Usluge:

 • Vođenje poslova zaštite od požara
 • Stručna pomoć u provedbi i unapređivanju stanja zaštite od požara